Գործնական քերականություն

1․ Սյունակներից ընտրել համապատասխան արմատները և կազմել 6 բարդ բառ:

1.Բնություն                                  թղթե                                 

վայրկյան                                  որսալ                                

շեկլիկ                                       հերակալ                                

ձուկ                                           ուղտ                                  

խաղալ                                      չափում

ինձ                                             նկարել 

2. Ձյուն                                      պատճառ                       

մուկ                                           ոսկոր                            

այտ                                            դեղ                                 

միշտ                                          կսկծալ                         

դառը                                           դալար                          

սկիզբ                                          ծաղիկ   

3.Երես                                         մորուք                                   

հոգի                                            հանդես                                   

քնար                                           պաշտել                                 

շեկ                                               հավ                                         

զորք                                             հմայել                                     

լայնություն                                 արձակել

4.Արդար                                       բույլ                                        

սիրտ                                            տունկ                                       

աստղ                                            բեռ                                          

որթ                                               բաց                                          

ուղի                                            հանել

 պատ                                          դատ

5.Ծաղիկ                                       խմոր                                         

ասեղ                                             գորգ                                           

թթու                                             ճառ                                            

ուղի                                             պատել                                        

բաժակ                                         բույլ

պարիսպ                                     տերև         

2․ Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք,  օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

3․ Տրված բառերին վերջից կամ սկզբից ավելացրու տառեր և ստացիր նոր բառեր:
Աջ
տուն
ունկ
քար
վազ
երան
կար
լոր
պար
աղեղ
շուն
սան
ծուխ
չոր
գիր
բարձ
այլ
բու

4. «Լավություն արա, ջուրը գցիր, ձուկը չիմանա, Աստված կիմանա» առածը նշանակում է՝
Ա. եթե ձուկ ես բռնում, մեկ-մեկ էլ կերակրիր նրան
 Բ. ձուկն Աստծո ստեղծածն է և չի կորչի
 Գ. ուրիշի համար արված լավ գործը չի կորչի
Դ. լավություն արա, ջուրը գցիր, կկակղի, կուտեն
 Ե. լավությունը ձուկ է, այսօր այստեղ է լողում, վաղը՝ այնտեղ:

Առաջադրանքներ դասարանում

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.

Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

1) x+30=95

2)x=95-30=65

2) Գնացքը A քաղաքից B քաղաքն էր գնում 55 կմ/ժ արագությամբ,

իսկ B-ից A՝ 60 կմ/ժ արագությամբ։ A-ից B գնալու և վերադառնալու

համար, չհաշված կանգառները, գնացքին անհրաժեշտ եղավ 23 ժ։

Քանի՞ կիլոմետր է A-ից մինչև B։

1)s=v*t

2)x:60+x:55=23

3) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,

քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։

1)

2)

4) Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն։

14.03.22

Նախագիծ 5-ի ամփոփում

Առաջին տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) +3 4/5 > -2 1/6,

բ) -6 3/10 < 0:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(9/100+7/10)-3 2/5=-61 261/100

1)9/100+7/10=9+70 |100=79/100

2)79/100-17/5=79-340|100=-261/100

3)261:100=2 |61

3) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

313սմ, 414սմ, 515սմ։ 

Երկրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ե) -416 > -434,

զ) +8 < +849:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-11 3/4+10 1/2)-18 5/12=

1)-47/4+21/2=-47+42 |4=89/4

221/12-89/4=221-89 |12-4=132/8

3) Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի

սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե

նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-ով։

S=2x(2×2+2×2+2×2)

S=24սմ2

S=2x(3×3+3×3+3×3)

S=54սմ2

54-24=30 սմ2

4) Սենյակի ծավալը 40 1/4մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

Լուծում

1) հատակի մակերես x բարձրություն = ծավալ
2) 212x=4014մ3
3) 4014:212=18.9մ2

Պատ.`18.9մ2

Երրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) -356 < -334,

բ) +8310 > +849:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-81 2/5+20 18/25)-60 3/10

410/5+518/25=928 |5=928/5

603/10-928/5=

3) Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 6 սմ, 4 սմ։ Գտե՛ք նրա

մակերույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Որոշե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

312սմ, 413սմ, 514սմ։ 

312 · 413 · 514 = 65237124

Պատ․՝ 65237124 սմ խոր․

Չորրորդ տարբերակ

1) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.

ա) -9110  < -823,

բ) 0 < +612:

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

(-17 3/10-6 1/5)-14 1/10

3) Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 7սմ, 3 սմ։ Գտե՛ք նրա

մակերույթի մակերեսը։

Լուծում
S = 2 · (5 · 6 + 6 · 4 + 5 · 4)
5 · 6 = 30
6 · 4 = 24
5 · 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 · 74 = 148
Պատ.՝ 148 սմ քառ.

4) Սենյակի ծավալը 10մ3 է, իսկ բարձրությունը՝ 212մ։ Գտե՛ք նրա

հատակի մակերեսը։

Мое любимое место в Ереване

Мое любимое место на , потому что там красивые места. Я тоже хочу в Джермук. Джермукский водопад – одна из местных природных красот и достопримечательностей. Водопад падает с высоты 72 метра, напоминая волосы девушки, поэтому его называют «Вазы русалки». Арка мечты
Каменная арка высотой 15 метров и шириной 30 метров – чудо природы Джермука. Чтобы добраться до Арки Снов, вы можете просто спуститься по ступеням, ведущим из города, которые проходят через удивительно красивое ущелье. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, обязательно сохраните мечту.

Առաջադրանքներ դասարանում

1) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) (3 · b + 4) ։ 2, եթե b = 6,=22

բ) 48 ։ (2 · c – 6), եթե c = –1,

48 ։ (2 · (-1) – 6)=48:(-8)=-6

գ) (8 – a) ⋅ (a + 5), եթե a = 2, 

(8 – 2) ⋅ (2 + 5)=42

8-2=6

2+5=7

7.6=42

դ) (30 – 3 · d) ⋅ (8 · d – 1), եթե d = –2։ -612

2) Հատվածի երկարությունն է՝ 6 սմ-ին գումարած նրա երկարության

կեսը։ Գտե՛ք հատվածի երկարությունը։

2.6=12սմ

3) Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որ գրքի 25մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

Առաջադրանքներ դասարանում 02.03.22

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 6 սմ, 4 սմ։ Գտե՛ք նրա

մակերույթի մակերեսը։

S = 2 x (5 x 6 + 6 x 4 + 5 x 4)
5 x 6 = 30
6 x 4 = 24
5 x 4 = 20
30 + 24 + 20 = 54 + 20 = 74
2 x 74 = 148

2) Գրե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսի բանաձևը։

3) Կարո՞ղ են արդյոք ուղղանկյունանիստի նիստերի մակերեսների

արժեքները լինել այսպիսին. 3 սմ2, 4 սմ2, 5 սմ2, 6 սմ2, 3 սմ2, 2 սմ2:

այո

4) Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի

սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե

նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-ով։

2×2=4

4×6=24

3×3=9

9×6=54

54-24=30

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

6) Սենյակի պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ

ներկի քանակությունը հաշվելու համար սենյակը պատկերացնում

են որպես ուղղանկյունանիստ: Հաշվե՛ք, թե ինչքան ներկ կպահանջվի

սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ

է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 1 մ2-ն ներկելու

համար պահանջվում է 110կգ ներկ:

7) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝

3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի

մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։

8) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք

պատկերի մակերևույթի մակերեսը

9) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

Առաջադրանք տանը 2.03.22

Լրացուցիչ(տանը)

5) Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ-ով

ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-ով պակաս։

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

6) Սենյակի պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ

ներկի քանակությունը հաշվելու համար սենյակը պատկերացնում

են որպես ուղղանկյունանիստ: Հաշվե՛ք, թե ինչքան ներկ կպահանջվի

սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ

է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 1 մ2-ն ներկելու

համար պահանջվում է 110կգ ներկ:

7) Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են՝

3 սմ, 1 սմ, 6 սմ, մյուսինը՝ 2 սմ, 5 սմ, 4 սմ։ Ո՞ր ուղղանկյունանիստի

մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։

8) Խորանարդիկի կողի երկարությունը հավասար է 1 սմ-ի։ Գտե՛ք

պատկերի մակերևույթի մակերեսը

9) Երկրաչափական պատկերները կազմված են 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ չափումներ ունեցող ուղղանկյունանիստներից։ Գտե՛ք  այդ պատկերների մակերևույթների մակերեսները։

Ֆրանսերեն

Combien de sœurs a Nicolas? — Nicolas a deux sœurs.
De quelle couleur est ton cartable? — Mon cartable est jaune Qui est-ce? — C’est Monique
Que fais-tu en classe?- J’écris, je lis et je dessine
Quel âge as-tu? — J’ai neuf ans
Comment t’appelles-tu? — Je m’appelle Lili

Nicolas a deux sœurs.- Նիկոլասը երկու քույր ունի։

Mon cartable est jaune — իմ պայուսակը դեղին է։

C’est Monique- Սա Մոնիկան է

Que fais-tu en classe? Ես գրում եմ կարդում եմ նկարում եմ

Quel âge as-tu- քանի տարեկան ե՞ս

Comment t’appelles-tu?- ինչ է քո անո՞ւնը

1.03.22

Լրացուցիչ(տանը)

4) Ո՞ր թիվը պետք է գումարել՝

5) Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

6) Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում

դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։ Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։

Դեղձենիները այգու 25% են

100-25=75% խնձորենիներ

7) Երբ ավտոմեքենան անցավ երկու քաղաքների հեռավորության

27մասը, նրան մինչև ճանապարհի կեսը մնացել էր անցնելու 27 կմ։

Ինչքա՞ն է երկու քաղաքների հեռավորությունը։

Բնագիտություն 28.02.22

  1. Ե՞րբ է լույսը բեկվում: Մի թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու ժամանակ լույսը բեկվում է:
  2. Ո՞ր դեպքում է լույսի բեկման անկյունը ա)փոքր է լինում անկման անկյունից բ) մեծ է լինում անկման անկյունից:   մեծ է լինում անկման անկյունից
  3. Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ: Տնային աշխատանք: Լույսի զուգահեռ ժառագայթները, անցնելով հավաքող վոսպնյակի միջով, հատվում են մի կետում:

Տնային աշխատանք

  1. Ի՞նչով է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:
  2. Ո՞ր դեպքում է օդը դառնում անհամասեռ միջավայր:
  3. Ի՞նչպիսի մարմիներ են ոսպնյակները:
  4. Ոսպնյակները քա՞նի տեսակներ են լինում:
  5. Բերեք մեկ օրինակ լույսի բեկման պատճառով առաջացած երևույթից: