English

a. A. You weren’t at school yesterday afternoon. Where were you?

B. I was at home. There was a football mach on television

A. Was it a good mach?

B. No it wasen’t all the players were awfull!

In 1950 there were 199,854 peoplw in the world cup final between Brazil and Uruguay in Rio de jeneior. They saw a great mach- but Brazil did not win.

The Swedish athlete Oskar Gomar Swan became famous when he won a silver medal in shooting at the Olimpic Games in Antwerp in 1920. He will be 72 years old.

At the 1984 Olimpic Games in Los Angeles, Carl Lewis won four gold medels.

In the first round of the long jump, Lewis jumped 8.54 meters. After that, he sad .

I got to the cinema last night but i did not injoy the film very much.

A. What did James say to you yesterday?

B. He diden’t say anithing!

A. Did you saw Alice last night?

B No, i did not see Alice, but i saw Jenny.

A. Where did you go last summer?

B. We went to New York. But we diden’t go uo Emoire State bulding.

 1. Let’s go out tonight. i don’t want to stay at home.
 2. Leo, look at all your books on the floor! pick them up please.
 3. This bagis veary heavy. i’m going to put it down for a minute.
 4. it’s cold today. You should put on a warm coat.
 5. it’s hot in here, I’m going to take my jumper off.

snowboarding

volleyball

cycling

swimming

skiing

ice hockey

surfing

English

Complete the sentences. Use the present simple from of the verbs.

 1. you should read more, jane. You watch (watch) too much TV.
 2. my uncle lives in that house over there.
 3. do you like to listen to CDs?
 4. Alax and Sarah like to play computer games every weekend.
 5. my father dosent like the same music as me.
 6. our teacher hardly ever gives us a lot of homework.
 7. dos your mother work on Saturdays? yes she dose.
 8. are day writeing a lot of emails? No they arent
 9. I dont get up early at the weekend. 1. music 2. drama 3. math 4. english 5. sience 6. history 7. french 8. geography
  • 9. technology 10. chemistry
 1. Annie often plays football, but now she’s playing computer game.
 2. My mum usually works in London, but this week she’s going to work in New York.
 3. I an reading a magazine at the moment. it’s because i usually dont read magazines.
 4. we dont watch television very often, but we are watching interesting programme at the moment.
 5. dose your friends always swim in the sea? No not always. They are swimming in the pool today.
 6. Karen’s not in her room she helped dad in the kitchen? No she isn’t she is having a shower.

Homework November 22-26

Lesson 1

Text 7,page 16/Oxford stories/

Hometask:ex.a,b,c,page 17

Betty Brown was five years old, and her mother wanted her to begin going to
school, because she wanted to start working in an office again.
A month before the beginning of the school year Mrs. Brown began telling
Betty about school. ‘It’s very nice,’ she said. ‘You’ll play games and paint pictures
and sing songs.’
Mrs. Brown began doing these things with Betty. Betty liked the games and
the painting and the singing very much, but she always wanted to be near her
mother, so Mrs. Brown was rather afraid and thought, ‘What will she do when I
leave her at school?’
But on the first day at school Betty was very good. She did not cry, and she
was happy.
On the second morning Mrs. Brown said, ‘Put your clothes on, Betty. I’m

going to take you to school in half an hour’s time.’
‘School?’ Betty said. ‘But I’ve been to school!’

A. Answer these questions.

 1. Why did Mrs. Brown want to send her daughter to school? her mother wanted her to begin going to school, because she wanted to start working in an office again.

2. What did Mrs. Brown do to make Betty like school? Mrs. Brown began doing these things with Betty. Betty liked the games and
the painting and the singing very much.

3. Why was Mrs. Brown afraid? Mrs. Brown was rather afraid and thought, ‘What will she do when I leave her at school?’

4. Did Betty like school when she went there? Yes she was heppy she did not cry.

5. Why was Betty surprised when her mother said, ‘I’m going to
take you to school in half an hour’s time on the second morning?
(Because she thought, ‘. . . .’) ‘School?’ Betty said. ‘But I’ve been to school!’

B. What words in the story on page 16 mean the opposite of:

 1. nasty — very good 2. bad 5. after-before 7. far from-near

3. sad — heppy 4. young- old 6. little- big

C. Write this story. Put one of these words in each empty place:
do does doing make makes making

Our children don’t do much homework, but they do a lot of work in
school. My son George likes making furniture and things like that more than
lessons. He sometimes makes nice chairs out of old boxes in his class. He
and his friends make a lot of noise while they are working, of course.
George is good at sport: he does the high jump very well. Such sport makes
children a lot of good, I think. Don’t you?

Homework 29 November December 3

Lesson 1

British families(English in mind)/to read the text and translate the unknown words (page 30)

Unknown words

flat — appartment

Lesson 2

Things to see in London/English in mind/to read and translate

Go on a big bus tour and see the famous places in London, like the tower of London, Trafalgar square and the Buckingham Palace, one of the Queen’s homes. There are now 80 open- top buses that do tours of the city.

Visit the Tate Modern and see a fantastic collection of modern art by famous artists like Picasso and Dali. The Tate Modern has a total floor are of 34000 square meters and is on the south side of the river Thames, not faqr from the famous Globe Theatre.

Meet famous sports people, pop stars and actors at Madame Tussaauds wax museum. There are almost 400 wax models to see. It takes about four months to make a model fo a famous person and costs 150,000 pound!

Come to the Hard Rock Cafe’ in Old Park Lane and try the food: ear Hickory Bar-B-Que Ribs or a Haystack chicken Salad. There’s a great collection of 70, 000 things from the world of rock music — like old guitars and drums from famous bands.

Գնացեք մեծ ավտոբուսային շրջագայության և տեսեք Լոնդոնի հայտնի վայրերը, ինչպիսիք են Լոնդոնի աշտարակը, Թրաֆալգարի հրապարակը և Բուքինգհեմյան պալատը՝ թագուհու տներից մեկը: Այժմ կան 80 բաց վերևով ավտոբուսներ, որոնք շրջագայություններ են կատարում քաղաքում:

Այցելեք Tate Modern-ը և տեսեք ժամանակակից արվեստի ֆանտաստիկ հավաքածուն հայտնի նկարիչների կողմից, ինչպիսիք են Պիկասոն և Դալին: Tate Modern-ի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 34000 քառակուսի մետր և գտնվում է Թեմզա գետի հարավային կողմում, այլ ոչ թե հայտնի Globe Theatre-ից:

Մադամ Տյուսոյի մոմե թանգարանում հանդիպեք հայտնի մարզիկների, փոփ աստղերի և դերասանների հետ: Մոմերի գրեթե 400 մոդել կա տեսնելու համար: Հայտնի մարդու համար մոդել պատրաստելու համար պահանջվում է մոտ չորս ամիս և արժե 150,000 ֆունտ:

Եկեք «Հարդ ռոք» սրճարան, որը գտնվում է Old Park Lane-ում և փորձեք ուտելիքը՝ ականջի Hickory Bar-B-Que Ribs կամ Haystack հավի աղցան: Ռոք երաժշտության աշխարհից 70,000 իրերի հիանալի հավաքածու կա, օրինակ՝ հին կիթառներ և հարվածային գործիքներ հայտնի խմբերից:

Homework

Answer the questions

a. Look at the phothos. Match the people whith the jobs.

Jeff Bezos- Wealthy creator of amozon.com

Oprah Winfrey — people (even politicians) listen too her

johnny Deep- a fammous face in meny films

Ana ivanovic- Number 1 women’s tennis player in 2008

b. in what ways are people above different? in what ways are they similar?

people above are different in their careers and they are similar to success

c. what do you think success mesns? the things that you think are necessary for someone to be successful: Then compare your ideas whith a partner.

a. being famous

b. being happy

c. having lots of money

d. being respected

Take Care of Yourself

1. What does “tuition” mean?

a) the money you pay to live in an apartment

b) the money someone pays you to work for them 

c) the money you pay to a university to study there

d) the money a university gives you to help you study

2. What does “grumpy” mean?

a) upset and irritable 

b) confused

c) energetic

d) tired

3. What does “healthy” mean?

a) good for your body

b) good for your emotional state

c) good for your mental state

d) all of the above 


Grammar Questions

1. She decides to walk to class.

a) to walk

b) walking

c) walk

d) walked

2. Valerie keeps getting sick.

a) having

b) getting

c) being

d) doing

3. She is so much happier when she arrives.

a) happy

b) happiest

c) more happy

d) happier

Comprehension Questions

1. Why does Valerie always feel frustrated and irritable?

Valerie always feels frustrated and irritable because she does not do any physical exercises and she rarely eats home made food. Valerie does not sleep very much too because she studies and prepares her assignments after dinner that’s why she feels grumpy when she wakes up in the morning.

2. What healthy changes does Valerie make in her life?

Valerie decides to make some big changes, First, she learns how make some easy, healthy recipes, by preparing her food herself, and the foods tastes much better too! Valerie goes to bed early every night. Now she really feels refreshed in the morning.

Jack the sailor

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his
ship.
One summer he came back from a long voyage and found new neighbours
near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her
very much.
He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love
you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and
I’ll write to you and send you a present from every port.’
Jack’s first port was Freetown in Africa, and he sent Gloria a parrot from
there. It spoke five languages.
When Jack’s ship reached Australia, there was a letter from Gloria. It said,
‘Thank you for the parrot, Jack. It tasted much better than a chicken.’

A. Answer these questions.

 1. Why did Jack make long voyages?Jack makes long voyages because he was a sailor.
 2. Where did Gloria live?Gloria lived in England.
 3. Why did Jack think about Gloria all the time? Jack think about Gloria all the time, because he loved her.
 4. Where did Jack send Gloria the parrot from? Jack sent Gloria the parrot from Aferica.
 5. Where did Jack get Gloria’s letter about the parrot? Jack got Gloria’s letter from Australia.
 6. What did Gloria do to the parrot?Gloria eat the parrot.
 • B. Which words in the story on page 4 mean the opposite of: 1. Short — long 2. last — first 3. Ugly — pretty 4. Old — young 5. Little — very much 6. Wine — 7. Worse — better
 • C. Write this story. Put one word in each empty place. You will find all
  the correct words in the story on page 4.
  Freetown is a port in West Africa. Jack and another man from his ship
  went into a shop there and saw a beautiful bird. It was a red and grey and blue.
  it said ‘Hullo,’ to them. Jack said to his friend, ‘I’m going to send it to Gloria.
  She’s the daughter of my mother’s neighbour It will be a nice present for her,’ Then
  Jack and his friend went to a restaurant and ate chicken and fried potatoes there.They tastes very good.                                            

The pet store

George is at the pet store, looking at what kind of pet he might want to get for his birthday. George asked if he could have a horse, but his parents said no because horses are too big.

First, he sees dogs and cats. Baby dogs are called puppies. Baby cats are called kittens. George likes them because they are easy to take care of and can play a lot, but they will get bigger. George wants a small pet.

Then George sees animals that have to live in a cage. He sees rabbits, guinea pigs, and mice. Mice are what you call more than one mouse. He likes these animals because they are small. Birds live in cages too. George sees a parrot and a canary. He likes them all, but he doesn’t want to clean the cage.

George sees the animals in tanks. The tanks full of water have fish and turtles in them. He thinks about a goldfish but decides he likes the turtles more. There are also tanks with rocks and sand that have snakes, spiders, and scorpions, but George is afraid of them. George likes the turtles best, but they won’t fit in the little fishbowls. Turtles need bigger tanks, so they can swim sometimes and hide sometimes.

George decides he wants to get a turtle for his birthday. He buys a book on how to take care of a turtle and a list of what types of turtles the store has.