My Wonderful Family

I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was two years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food!

My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much.

My name is John

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together.

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them, too!

Անծանոթ բառեր

Campus — համալսարան

Epics of different nations

/.The Aeneid

vocabulary bank

journey — ճանապարհորդություն

sailed — նավարկվեց

eventually — ի վերջո

destination — նպատակակետ

fear — վախ

torture — խոշտանգում

campaign — արշավ

soldier — զինվոր

glorious — փառավոր

future — ապագա

creatures — արարածներ

curse — հայոյել , անիծել

hospitality — հյուրընկալություն

Էնեական, լատիներեն գրված էպիկական պոեմ է։ Հեղինակը հռոմեացի բանաստեղծ Վերfuture — գիլիոսն է։ Պոեմում պատմվում է հռոմեացիների ծագման, նրանց առասպելական նախահոր՝ Էնեասի թափառումների, քաջագործությունների և հերոսական կերպարի մասին։

Պոեմը բաղկացած է 12 գրքից, որոնց վերջնական տեսքի բերել հեղինակը չի հասցրել։ Պոեմի առաջին վեց երկերը պատմում են Էնեասի թափառումների, իսկ մյուսները՝ Իտալիայի բնիկների հետ նրա ունեցած կռիվների մասին։ Հատկապես հռչակավոր է պոեմի այն հատվածը, որտեղ պատմվում է Կարթագենում Էնեասի ապաստանելու և Դիդոնե թագուհու հետ նրա սիրային կապի մասին։

Վերգիլիոսը չի ցանկացել իր երկն անավարտ վիճակով հրապարակել ու մահվանից առաջ պատվիրել է այն ոչնչացնել, սակայն Օգոստոս կայսրը, հակառակ բանաստեղծի վերջին կամքի, հրապարակել է «Էնեականը»։

The Useful Dragon

Once upon a time there lived a dragon whose name was Komodo. He could breathe fire. And all the people who lived nearby were afraid of him. Whenever they heard him coming they ran away and hid. They could always hear him because Komodo had six feet, and wore three pairs of shoes at a time and every shoe creaked. So wherever Komodo went the people were sure to know.

One day he met a little girl who wasn’t a bit afraid of him. “Why are you so fierce?” she said. “Why do you breathe fire when you see anyone coming?” “Well,” said Komodo, “ I-er-um-well-um I dunno. I never really thought about it. Shall I stop being fierce?” “Yes, please,” said the little girl, whose name was Susie. “All right,” said Komodo, “ I’ll try.” They said good-bye to each other, and Susie went home. By then it was beginning to get dark and Susie found that everyone was in an awful state, because the lamplighter, whose name was Charlie, hadn’t lit any of the street lamps. He was still in bed. He had stayed out so late after lighting the lamps the night before that he was still tired. So he just stayed in bed and had a lovely sleep. And ate bread and butter under the bedclothes. The Mayor, whose name was William, was furious. What was to be done about the lamps? Then Susie had an idea. She ran all the way to Komodo’s cave and took him to the town and then all round the streets, and he breathed fire on each lamp and lit it. How the people cheered! They were not afraid of the dragon any more. They could see he was a friendly beast. And after that Komodo came and lit the lamps every year when Charlie went on his holiday.

Անծանոթ բառեր

Feirce- կատաղել

awful stute- սարսափելի վիճակ

lit- լույս

mayor- քաղաքապետ

furius- կատաղած

cave- քարանձավ

town- քաղաք

cheered- ուրախացրեց

beast- գազան

Համառոտ պատմում

Once upon a time there lived a dragon whose name was Komodo. He could breathe fire. people who lived nearby were afraid of him. He had six feet, and wore three pairs of shoes.
There was a little girl whose name was Susie, wasn’t afraid of him. When she met him she asked, Why do you breathe fire when you see anyone coming? He replied I never really thought about it. 
By then it was beginning to get dark and Susie found that everyone was in an awful state, because the lamplighter, hadn’t lit any of the street lamps. He was still in bed. he was tired from the night before lighting the lamps.
The Mayor, was furious. What was to be done about the lamps? Then Susie had an idea. She ran all the way to Komodo’s cave and took him to the town and then all round the streets, and he breathed fire on each lamp and lit it. All the people were cheered! They were not afraid of the dragon any more. And after that Komodo came and lit the lamps every year when Charlie went on his holiday.

Sasundzi Davith

Sasuntsi David.jpg

XII

When David discovered the convent’s sad fate,

He called to old Ohan, “Dear Uncle, please wait!

I am an orphan, no keeper on earth.

You are my father, though not by birth.

I want to stay here on Maruta’s peak,

until I’ve rebuilt our convent unique.

Provide me, my keeper, five hundred skilled men,

and five thousand workers to build it again.

Just as it was, we’ve no time to lose.

Send them this week, please don’t refuse.”

Just as he promised, Ohan brought a corps

of five thousand five hundred superior

workers to rebuild the convent on high.

Banging and clanging, it rose to the sky,

just as it was, in all of its glory,

the Church of Our Lady, a blessed promontory.

The monks to the convent quickly returned.

Chanting soared up again, candles were burned.

David came down from the convent sublime

restored to the splendor of Great Mher’s time.

 

vocabulary

discovered — իմանալ

orphan — որբ

peak — սար

Provide — տրամադրել

corps — բանվոր

superior — վարպետ

Banging and clanging — ճկում և զննում

glory — փառք

promontory — հրվանդակ

monks — վանականներ

convent — վանք

Chanting — երգել

soared up — բարձրացավ

sublime — վեհ

restored — վերականգնել

splendor -շքեղություն 

David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Easter with family

Do you celebrate Easter?
Yes we do celebrate Easter. We go to church, paint eggs, fight with the eggs, gather together to celebrate the  resurrection of Jesus Christ.

What’s your favorite part of the Easter holiday?
My favorite part of the Easter holiday is painting the eggs and decorating the house.
How Easter is celebrated in your family?
We celebrate Easter in our family by being together and baking easter cake and coloring eggs.
Send me family photos at Easter.

English homework

school supplies

A: What do you need for school?
B: I need pencils.
A: Anything else?
B: I need a notebook.
A: Do you need a pen?
B: No. I already have a pen.
A: Do you need a calculator?
B: No. The teacher doesn’t permit calculators.
A: How about a dictionary?
B: No, we have a big dictionary in the classroom.
A: Well, I guess that’s it.
B: Yes, that’s all I need for now.

 

Go to college

A: Do you go to college?
B: Yes, I do.
A: What college do you go to?
B: I go to Pasadena City College.
A: Do you like it?
B: Oh, yes, I really like it.
A: Why do you like it?
B: Because it has great teachers.
A: What else?
B: I like all my classmates, too.
A: Anything else?
B: Yes. It’s not expensive!